Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
LEŚNA POLANA W KÓRNIKU
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Żłobek Leśna Polana  zwany dalej „Żłobkiem” jest żłobkiem niepublicznym, placówką opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

2. Siedziba mieści się w placówce Niepublicznego Przedszkola Baśniowa Leśniczówka pod adresem: 62-035 Kórnik, ul. Młyńska 39.

3. Organem prowadzącym jest Marta Małecka, zamieszkała: 61-064 Poznań, os. Przemysława 6a/2

§ 2

 Żłobek  działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U.z 2011 r nr 69 poz.367)
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz.942 z późniejszymi zmianami)
 4. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Żłobek używa pieczęci o treści:

Żłobek Leśna Polana

ul. Młyńska 39, 62-035 Kórnik
tel.
lesnapolana.kornik@gmail.com
NIP: 7773109429, REGON:

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3

Celem żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Kórnik w wieku od 1 do 3 lat.

Zadaniem żłobka jest:

 1. zapewnienie dzieciom przebywającym w żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w dni robocze w godzinach od 6:30 do 17:00;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
 4. współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
 5. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;
 6. zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 7. zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości ich higienicznego spożywania;
 8. przestrzeganie zasad epidemiologicznych;
 9. kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia
  i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania
  i życzliwości;
 10.  dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem;

2. Realizację zadań, o których mowa w §3 zapewnia Dyrektor żłobka.

3. W ramach opieki żłobkowej sprawowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

4. W żłobku organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie żłobkowym.

5. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie

przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu
o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

6. W żłobku nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach).  Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

7. W przypadku zachorowania dziecka na terenie żłobka niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe
w ciągu 2 godzin. Jeśli rodzic/prawny opiekun nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską.

8.  W sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego życiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów, a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy żłobka

§ 4.

 1. Organami Niepublicznego Żłobka Leśna Polana jest:

 1. Właściciel
 2. Dyrektor żłobka
 3. Pracownicy: opiekunki dziecięce,

2. Do kompetencji i zadań Właściciela należy:

a. uchwalenie statutu żłobka

b. organizowanie gospodarczej i administracyjnej obsługi żłobka;

c. zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy);

d. prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz dokumentacji pracowniczej żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e. zapewnienie właściwych warunków BHP w placówce.

§ 5

 Dyrektor żłobka:

1. Kieruje bieżącą działalnością żłobka

2. Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia czy skreślenia dziecka z listy uczęszczających.

3. Czuwa nad właściwą realizacją celów i zadań statutowych.

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą kadry.

§ 6

 Właściciel firmy prowadzący żłobek  jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, a Dyrektor jest przełożonym pracowników żłobka.

Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie do zastępowania go w czasie nieobecności. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

§ 7

 Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

1. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i organizację zadań opiekuńczo- wychowawczych.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności opiekun w miarę możliwości prowadzi swoją grupę przez cały okres pobytu dziecka w Żłobku.

2. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez opiekunów –specjalistów, opiekunowie ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

3. Personel zatrudniony w żłobku musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia opieki nad dziećmi oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje do zajmowania się dziećmi.

4. W zapewnieniu opieki nad dziećmi  Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.

5. Za wyżywienie dzieci w żłobku odpowiedzialna jest firma cateringowa, która wykonuje zlecone zadanie dot. żywienia dzieci do lat  3 opartego na zasadach zdrowego żywienia,  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i normami żywieniowymi.

6. W żywieniu uwzględnia się diety i zalecenia lekarskie.

7. Nad jakością żywienia czuwa Inspekcja Sanitarna.

§ 8

 Szczegółową organizację pracy żłobka określa Regulamin Organizacyjny  nadawany przez Dyrektora.

Do realizacji celów statutowych żłobek posiada:

a) 1 salę dydaktyczną/zabaw dla dzieci w wieku od 1-3 lat.

b) zapewnia miejsce na odpoczynek dla dzieci;

c) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;

d) szatnię dla dzieci i personelu

e) blok kuchenny, pomieszczenie porcjowania dań cateringu;

f) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych;

g) łazienki dla dzieci przy Sali zabaw;

h) WC dla personelu

§ 9.

Żłobek może rozszerzać swoją ofertę opiekuńczo- wychowawczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

§ 10.

 Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 .30 do 17.00  z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 11.

 Opieka odbywa się w jednej grupie:

– 1 grupa Maluchów (od 1roku życia do 3 lat)

ROZDZIAŁ IV

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 12

 W żłobku Leśna Polana obowiązują następujące, szczegółowe procedury przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/ prawnych opiekunów:

a)pracownik żłobka przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi/ opiekunowi prawnemu; w momencie odebrania dziecka z sali odpowiedzialność za nie przejmuje osoba odbierająca – dotyczy to także pobytu dziecka w szatni i na terenie placówki wraz z przynależnym do żłobka terenem;   

b) dziecko może być odebrane ze żłobka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodzica /opiekuna prawnego. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

 Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego

przez osoby o których mowa w pkt. b. §12. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie

osobom pełnoletnim.

c) nie wydaje się dziecka rodzicowi/ opiekunowi prawnemu, którego stan wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeśli nie jest to możliwe – powiadomić policję. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/Dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.

d) w przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających żłobek zobowiązany jest powiadomić sąd rodzinny i dla nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich;

e) nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

f) opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

g)w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, na rodzica/ opiekuna prawnego zostaje nałożona kara pieniężna w wysokości 50 PLN za każda rozpoczętą godzinę.

h)W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1

godzinę, po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

j)życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyjmowania dzieci

§ 13

Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka Leśna Polana  jest:

1. podpisanie umowy cywilno-prawnej określającej szczegółowe zasady korzystania ze Żłobka (zwanej dalej Umową),

2. złożenie karty informacyjnej o dziecku (tzw. karty zgłoszenia dziecka do Żłobka);

3. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 PLN. Opłata rekrutacyjna obejmuje:

a)ubezpieczenie dziecka na cały rok

b)przygotowanie dokumentacji związanej z rekrutacją

c)występy teatru, który odbywa się raz w miesiącu.

Opłata jest bezzwrotna.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

– zamieszkałe w Gminie Kórnik;

– w wieku od 1 do 3 lat;

– rodziców pracujących/ uczących się;

– matek/ ojców powracających na rynek pracy po okresie macierzyństwa/ urlopie tacierzyńskim;

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron musi być
w formie pisemnej i poprzedzone dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia liczy się od 10-tego każdego miesiąca.

§ 14

 Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z

Personelem (bez objawów chorobowych), zadbane, higienicznie i estetycznie ubrane (tj. codzienna kąpiel, zmiana bielizny).

1. Dzieci w Żłobku mogą nosić okulary pod warunkiem, że są dobrze osadzone (za uszkodzenia okularów Żłobek nie ponosi odpowiedzialności).

2. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci w Żłobku nie mogą nosić pierścionków,
koralików itp.

3. Wózki można zostawiać w szatni.

4. Ubrania dzieci należy zostawiać w szatni. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i inne rzeczy pozostawione w szatni.

 5. W przypadku widocznych i nagłych objawów chorobowych tj. gorączka, kaszel, itp. personel Żłobka może odmówić przyjęcia dziecka.

6. Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest karta zgłoszeniowa składana przez Rodziców w formie pisemnej lub e-mailowo na adres żłobka oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 PLN.

 8. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka zobowiązani są do dokładnego i czytelnego wypełniania karty zgłoszenia.

9. Kwestionariusz karty zgłoszenia można pobrać w placówce lub na stronie internetowej Żłobka.

10. Złożenie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 PLN  jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

11. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia o ewentualnej rezygnacji z miejsca w żłobku.

12. Dyrektor ma możliwość tworzenia listy rezerwowej, na której umieszcza na życzenie rodziców/ prawnych opiekunów dzieci nie przyjętych do żłobka. Gdy zwalnia się miejsce w Żłobku, Dyrektor kontaktuje się z Rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, biorąc pod uwagę kolejność zapisu dziecka na liście rezerwowej.

13. Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice pisemnie lub telefonicznie potwierdzają wolę kontynuacji do 30 maja danego roku oraz uiszczają opłatę rekrutacyjna jednorazowo w wysokości 300 PLN.

ROZDZIAŁ VI

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przypadku nieobecności w żłobku

§ 15

1. Koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Żłobku Leśna Polana obejmuje:

a)miesięczną opłatę za pobyt  ustaloną przez właściciela Żłobka wraz z wyżywieniem i wynosi 699 PLN.

 2. W żłobku dzieci korzystają z 4 posiłków dziennie:    

a)śniadanie

b) I danie (zupa)

c) II danie

d)podwieczorek

3. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku  wpłacane są na konto placówki.

4. Opłaty za pobyt dziecka przyjmowane są do 10 każdego miesiąca „z góry”.

5. Opłaty za pobyt dziecka  w przypadku jego nieobecności w Żłobku nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ VII

      Prawa i obowiązki Rodziców i dzieci

§ 16

1. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:

–  do bezpośredniego kontaktu z personelem Żłobka

– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu;

– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną na temat wychowania i opieki;

– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców;

– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka;

–  codziennego wsparcia, szacunku i partnerstwa ze strony personelu żłobka i Dyrektora;

§ 17

 Rodzice mają obowiązek:

– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, o niepokojącym zachowaniu dziecka w domu mogące mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, regularnego kontaktowania się z opiekunem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

– poinformować dyrektora Żłobka lub personel Żłobka w sytuacjach budzących niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć, stłuczeń itp. powstałych w  warunkach domowych i na tę okoliczność sporządzić wspólnie stosowną notatkę.

– informować Dyrektora Żłobka o wszystkich swoich zmianach teleadresowych;

– informować na bieżąco personel o takich potrzebach dotyczących diety, higieny snu, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić optymalne warunki;

 – zapewnić bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze żłobka do domu;

– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka;

– terminowego uiszczania opłat;

– ponieść  koszty ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (Rodzice, którzy nie chcą ubezpieczyć swojego dziecka, zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora Żłobka)

– niezwłocznie informować  żłobek o nieobecności dziecka,

– natychmiast zawiadomić żłobek w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na inne dzieci korzystające z usług żłobka;

– po przebytej chorobie dziecka przedstawić zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.

§ 18

 Szczegółowe wytyczne dotyczące współpracy żłobka z rodzicami określa Regulamin wewnętrzny dla Rodzica.

§ 19

  Dzieci mają prawo do:

 1. przestrzegania ich praw opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i wrażliwości.
 2. codziennych, bezpiecznych i stymulujących zabaw na świeżym powietrzu;
 3. wspierania ich rozwoju osobowości poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych oraz swobodnej zabawy;
 4. opieki wysoko kwalifikowanej  i życzliwej kadry.
 5. zagwarantowanego poczucia bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez wprowadzenie procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców
 6. respektowania indywidualnego tempa ich rozwoju, doboru programu wspierającego  ich talenty, stymulującego potrzebę eksperymentowania i ciekawości świata; 
 7. do pełnego korzystania z opieki zagwarantowanej w §3 ust 2.
 8. rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych;
 9. różnych form odpoczynku, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami;

 Dzieci mają obowiązek:

– szanowania wytworów innych dzieci;

– podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

– przestrzegania zasad higieny osobistej w miarę swoich możliwości;

§ 20

Niepubliczny Żłobek  Leśna Polana zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.

2.Gdy zachowania dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla

bezpieczeństwa innych dzieci.

3.Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami

dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 21

 Niepubliczny Żłobek Leśna Polana zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym statucie.

§ 22

 Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.


§ 23

 Żłobek prowadzi działalność w oparciu o standardy opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

§ 24

 Niepubliczny Żłobek  Leśna Polana podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kórnik.

§ 25

 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej: opiekunów, pracowników obsługi, rodziców/ prawnych opiekunów

1.  Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) wywieszenie statutu  na stronie internetowej żłobka

b) zapoznanie rodziców/ prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych z treścią statutu podczas spotkań informacyjnych, grupowych.

c) udostępnienie statutu przez Dyrektora Żłobka.

§ 26

 Statut żłobka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.